Општа документа

word-icon Информатор о раду Прекршајног суда у Бечеју
pdf-icon Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Бечеју
pdf-icon Правилник о изменама и допунама правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Прекршајном суду у Бечеју
pdf-icon Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке за Прекршајни суд у Бечеју
pdf-icon Брошура о раду Прекршајних судова
word-icon  Судски пословник
pdf-icon  Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва
pdf-icon  Закон о прекршајима
pdf-icon  Закон о судијама
pdf-icon  Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки

 

 

Обрасци

word-icon Образац бр 134 - захтев архиви за доставу списа
word-icon Образац бр 135 - захтев за разгледање списа
word-icon Образац бр 136 - захтев за препис и фотокопирање
word-icon Образац притужбе
word-icon Образац жалбе - одбијен захтев
word-icon Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја

 

 

Извештаји

pdf-icon Образац за евидентирање података о примљеним поклонима за 2016. годину
pdf-icon Образац за евидентирање података о закљученим уговорима о делу за 2016. годину
pdf-icon Остваривање права и заштита права лица по закону о заштити података о личности током 2015. године
pdf-icon Извештај о раду Прекршајног суда у Бечеју по поднетима притужбама и одговорима на притужбе за 2016. годину
pdf-icon Примена закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја у 2016. години
  Годишњи извештаји о раду

 

 

Јавне набавке

Сви подаци о јавним набавкама су груписани у посебном одељку који се налази овде .