Информатор о раду Прекршајног суда представља годишњу публикацију, која садржи релевантне податке о надлежностима, организационој структури и функционисању Прекршајног суда у Бечеју, као и податке од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја у складу са Законом о слободном приступу информација од јавног значаја.

За тачност и потпуност података у информатору правилну израду и објављивање информатора и његово редовно ажурирање, одговоран је председник суда у Бечеју, судија Снежана Башић.

Информатор ће редовно бити ажуриран уношењем измена и допуна у садржају и подацима које ова публикација пружа.

Информатор о раду можете преузети овде .