У саставу Прекршајног суда у Бечеју постоје три одељења и то: Србобран, Жабаљ и Темерин.

Све судије Прекршајног суда у Бечеју суде и предузимају судске радње, по правилу, на целом подручју суда, према распореду послова утврђеним Годишњим распоредом послова и расподели судских предмета. У одељењима се редовно суди и предузимају судске радње.

Поступци за другостепене Прекршајне предмете поводом жалби на решења органа управе одржавају се у седишту суда. У другостепеном прекршајном поступку поводом жалби на решења органа управе решавају судије Ђула Морваи, Снежана Башић, Даниела Малешев, Золтан Такарић и Тања Колунџија, у већима састављеним од по троје судија.

Судије у одељењима надгледају и старају се о раду судског особља - службених лица који поступају на подручју суда, надзиру рад судијских приправника, надзиру рад судске писарнице, контролишу правилност вођења уписника, именика и помоћних књига.

За извршење прекршајни казни, заштитних мера у седишту суда надлежна је судија Снежана Башић, у Одељењу у Жабљу надлежан је судија Золтан Такарић, у Одељењу у Србобрану надлежна је судија Тања Колунџија, а у Одељењу у Темерину надлежна је судија Даниела Малешев.

Судија Снежана Башић је задужена да прати и проучава судску праксу судова и међународних судских органа и обавештава судије, судијске помоћнике и судијске приправнике о правним схватањима судова.