Одлуком о избору председника прекршајних судова, коју је донела Народна скупштина Републике Србије на Другој седници Првог редовног заседања у 2014. години, одржаној 23.05.2014. године, а која је објављена у ''Службеном гласнику РС број 55/14'', Снежана Башић, вршилац функције председника Прекршајног суда у Бечеју, изабрана је за председника Прекршајног суда у Бечеју.

Председник Прекршајног суда у Бечеју:

 • представља суд;
 • организује рад у суду;
 • руководи судском управом, а поједине послове може поверити свом заменику или председницима одељења – осим одлучивања о правима судија на основу њиховог рада, утврђивања годишњег распореда послова, одлучивања о радним односима судског особља, у случају кад је то законом одређено, као и о удаљењу судије са дужности;
 • остварује сталан увид у рад суда као целине и предузима мере за законито, правилно, тачно и благовремено обављање свих послова у суду;
 • надзире рад судских одељења и служби прегледом уписника и помоћних књига, роковника и рочишта, сталним евидентирањем предмета чије решавање дуго траје, прибављањем извештаја и на сваки други погодан начин;
 • стара се о одржавању независности судија и угледу суда;
 • врши послове који се тичу програма стручног усавршавања и обуке судијских помоћника;
 • разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одугловачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход, и предузима одговарајуће мере, у складу са законом;
 • прописује кућни ред и одређује распоред просторија у судској згради;
 • даје писмено одобрење за фотографисање и снимање у згради суда, као и на рочиштима;
 • сазива и руководи седницом свих судија;
 • осмишљава програм за решавање старих предмета, по коме се могу уводити различите мере у циљу постизања благовременог обављања послова у суду, као што су измене унутрашње организације суда, увођење додатног рада судија и судског особља, привремена прерасподела радног времена и друге мере, у складу са законом и Судским пословником;
 • стара се о спровођењу и правилној примени Судског пословника;
 • надзире рад одељења и, у случају нечињења председника одељења, доноси акте из његовог делокруга;
 • може да организује обиласке одељења са свог подручја, приликом којих може тражити обавештења о примени прописа и проблемима у суђењу;
 • Високом савету судства доставља податке потребне за вођење личних листова за судије и запослене;
 • врши друге послове одређене законом и Судским пословником.