Судска управа обавља послове унутрашње организације у суду и обезбеђује услове за правилан и благовреман рад и пословање суда. Под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом, судским пословником, а нарочито:

 • уређивање унутрашњег пословања у суду;
 • старање о благовременом и уредном обављању послова у суду;
 • позивање и распоређивање судија поротника;
 • разматрање притужби и представки;
 • вођење статистике и израда извештаја;
 • финансијско и материјално пословање суда;
 • стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
 • доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду;
 • послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;
 • послови управљања судском зградом и непокретностима које се додељују суду на коришћење;
 • послови везани за односе са јавношћу и комуникацију са медијима;
 • послови праћења судске праксе;
 • послови обиласка притворених малолетника и упознавања са њиховим проблемима, послови вођења уписника према врстама васпитних мера;
 • други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.

Судску управу Прекршајног суда у Бечеју чине:

 1. председник суда, судија Снежана Башић и
 2. заменици председника суда:
 • судија Ђула Морваи
 • судија Тања Колунџија
 • судија Даниела Малешев и
 • судија Золтан Такарић;

3. секретар Жељка Јанковић;

4. судијски помоћник у судској управи, Тијана Каприш - виши судијски сарадник.

5. систем администратор - Бојан Мандић.

Председник руководи судском управом. Поједине послове судске управе председник може поверити заменику председника или председницима одељења.
Секретар суда помаже председнику у пословима судске управе у складу са законом, пословником и актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду.