Положај, права и обавезе судског особља регулисани су Законом о уређењу судова и Законом о државним службеницима и намештеницима (,,Службени гласник РС", број 79/2005,81/2005, 64/2007, 67/2007, 116/2008 и 104/2009), Судским пословником и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у суду. Број судског особља одређује председник суда актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у суду, у складу са кадровским планом, а мерила за одређивање броја судског особља утврђује министар надлежан за послове правосуђа. На заснивање радног односа, права и обавезе, стручно усавршавање, оцењивање и одговорности судског особља, примењују се прописи који уређују радне односе државних службеника и намештеника, ако Законом о уређењу судова није друкчије одређено. Судско особље има право и обавезу на стручно усавршавање и обуку коју организују суд, Министарство или институција надлежна за обуку у правосуђу. Судско особље дужно је да савесно и непристрасно врши своје послове и чува углед суда.

Судско особље у Прекршајном суду у Бечеју чине:
1. судијски помоћници и
2. државни службеници и намештеници запослени на административним, информационим, рачуноводственим, техничким и осталим пратећим пословима значајним за судску власт.