Информације у вези са предметима који се налазе у раду у Прекршајном суду у Бечеју, странке, њихови пуномоћници и друга овлашћена лица могу добити у судској писарници сваког радног дана у току радног времена суда (од 07,30 до 15,30 часова). Према одредбама Судског пословника, писарница даје обавештења о стању предмета на основу података из уписника и списа која садрже само нужне податке о стадијуму поступка у коме се предмет налази и друга слична обавештења. Обавештења се дају усмено и у писаној форми, а кратка и хитна обавештења могу се дати и телефоном, ако је то по природи ствари могуће. У судској писарници могу се добити следеће информације:

  1. о броју предмета (у року од три дана од достављања иницијалног акта од стране подносиоца захтева);
  2. о личном имену судије коме је предмет додељен у рад (у року од три дана од достављања иницијалног акта од стране подносиоца захтева);
  3. о кретању предмета.

Странке могу да прегледају, фотокопирају и преписују списе код којих је поступак у току, у свако време, осим три дана пре заказаног рочишта, уколико би се тиме ометала припрема суђења. О захтеву за прегледање, фотокопирање и преписивање списа одлучује се у складу са законом, а обавештење о месту и времену прегледања списа доставиће се односно саопштити странци на погодан начин, најкасније у року од 24 сата од пријема захтева. Странке могу да прегледају и преписују списе у судској писарници под надзором судског особља. Осталим лицима која имају оправдан интерес да прегледају, фотокопирају и преписују поједини спис, дозвола се даје у складу са законом. По правноснажном окончању поступка дозволу за прегледање списа даје председник суда. Ако се захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа односи на информацију од јавног значаја, о захтеву одлучује председник суда у року од 15 дана од дана пријема захтева у складу са посебним законом. Захтев за прегледање, фотокопирање и преписивање списа подноси се на обрасцима прописаним Судским пословником и налазе се у писарници овог суда. Приликом подношења захтева за прегледање, фотокопирање и преписивање списа, странке су дужне да се легитимишу, а пуномоћник да приложи уредно пуномоћје.