У судској писарници обављају се административни и технички послови у вези са свим предметима из надлежности суда, послови пријема писмена, послови архиве и експедиције, послови вођења извештаја о раду судија и суда, као и послови извршења.

Пријем писмена
Прекршајни суд у Бечеју сву пошту прима и шаље преко судске писарнице, где се предају писмени поднесци намењени судијама, судској управи, односно председнику суда. Поред личне предаје, у канцеларију судске писарнице доноси се и ковертирана пошта упућена суду преко ПТТ службе (писма, телеграми итд). На овај начин суд контактира са другим судовима и државним органима као и са странкама. Странкама је омогућено да директно контактирају са судском управом, али због лакшег и ефикаснијег рада и услед великог обима посла, највећи део комуникације са судом обавља се писаним путем. Примљени поднесци и пошиљке се разврставају и даље прослеђују судијама којима су упућени. Сваки спис који стигне у суд, претходно се овери пријемним печатом са датумом и сатом пријема, а странке такође добијају пријемни печат на свој примерак поднеска који задржавају као доказ да су га предали. Поднесци који су упућени на одређени предмет и који ће предмету бити придружени (пуномоћја, разни захтеви странака, прилози који могу бити докази у току поступка...), странке треба да означе пословним бројем предмета.

Експедиција
У судској пиисарници се обављају послови отправљања судске поште. Експедују се позиви странкама, судске одлуке и други судски акти, враћају доставнице и повратнице, као докази о пријему судских аката. Пошта се, поред достављања путем ПТТ службе, странкама доставља и преко судске службе за доставу.

Архива
Правноснажно решени предмети архивирају се и чувају на основу писмене одлуке судије, који на омоту предмета својим потписом на штамбиљу одређује да је предмет за архивирање. Архива се налази у саставу писарнице, по правилу у посебној просторији. Предмети завршени у текућој и претходној години по правилу се стављају у приручну архиву и држе у засебном орману у писарници (најдуже две године), а сви остали предмети се предају и држе искључиво у архиви суда. Архивар организује и руководи радом архиве на тај начин што архивски материјал, у који поред архивираних предмета спадају и уписници и друге помоћне књиге, чува, евидентира и класификује. Судски пословник прописује период чувања и руковања архивским материјалом. Молба за разгледање или копирање архивског материјала подноси се председнику суда на одлучивање и давање дозволе.