У поступку пред судовима плаћају се судске таксе и то:

(1) За жалбу против првостепене пресуде прекршајног суда плаћа се 900 динара.

(2) За захтев за понављање прекршајног поступка и захтев за ванредно преиспитивање правноснажне пресуде плаћа се 1.750 динара.

(4) За издавање уверења, плаћа се 190 динара.

(5) За издавање усменог пуномоћја на записник пред судом, плаћа се 190 динара.

(6) За усмено опозивање или отказ пуномоћја пред судом, плаћа се 190 динара.

(7) За судско обавештавање о опозиву или отказу пуномоћја, плаћа се 390 динара.

(8) За разматрање завршених предмета плаћа се 190 динара, а за извештаје и податке који се од суда траже из завршених предмета плаћа се 390 динара.

(9) За преписивање судских аката, као и за преписивање аката из збирке исправа које је суд извршио на захтев странке, плаћа се 20 динара по страници текста изворника. За препис расправног записника који је израђен истовремено са састављањем самог изворника плаћа се 10 динара. Под преписом подразумева се и фотокопирање или штампање из меморије рачунара или писаће машине.

(10) За писмени или усмени захтев да се изврши препис плаћа се 100 динара.

(11) За одлуку којом се одбацује или одбија Захтев за изузеће судије, судије поротника, председника суда, јавног тужиоца и других службених лица, плаћа се такса у износу од 590 динара. Суд ће у решењу опоменути странку да је дужна да плати таксу у року од пет дана од дана пријема одлуке.

(12) За молбу којом се тражи одлагање извршења кривичне санкције, плаћа се 590 динара.

(13) За одлуку првостепеног суда по молби за одлагање извршења казне затвора плаћа се 980 динара.

(14) За жалбу на одлуку првостепеног суда по молби за одкагање извршне казне затвора плаћа се 590 динара.

(15) За одлуку другостепеног суда плаћа се 980 динара.