Odlukom o izboru predsednika prekršajnih sudova, koju je donela Narodna skupština Republike Srbije na Drugoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2014. godini, održanoj 23.05.2014. godine, a koja je objavljena u ''Službenom glasniku RS broj 55/14'', Snežana Bašić, vršilac funkcije predsednika Prekršajnog suda u Bečeju, izabrana je za predsednika Prekršajnog suda u Bečeju.

Predsednik Prekršajnog suda u Bečeju:

 • predstavlja sud;
 • organizuje rad u sudu;
 • rukovodi sudskom upravom, a pojedine poslove može poveriti svom zameniku ili predsednicima odeljenja – osim odlučivanja o pravima sudija na osnovu njihovog rada, utvrđivanja godišnjeg rasporeda poslova, odlučivanja o radnim odnosima sudskog osoblja, u slučaju kad je to zakonom određeno, kao i o udaljenju sudije sa dužnosti;
 • ostvaruje stalan uvid u rad suda kao celine i preduzima mere za zakonito, pravilno, tačno i blagovremeno obavljanje svih poslova u sudu;
 • nadzire rad sudskih odeljenja i službi pregledom upisnika i pomoćnih knjiga, rokovnika i ročišta, stalnim evidentiranjem predmeta čije rešavanje dugo traje, pribavljanjem izveštaja i na svaki drugi pogodan način;
 • stara se o održavanju nezavisnosti sudija i ugledu suda;
 • vrši poslove koji se tiču programa stručnog usavršavanja i obuke sudijskih pomoćnika;
 • razmatra pritužbe stranaka i drugih učesnika u sudskom postupku koji smatraju da se postupak oduglovači, da je nepravilan ili da postoji bilo kakav uticaj na njegov tok, odnosno ishod, i preduzima odgovarajuće mere, u skladu sa zakonom;
 • propisuje kućni red i određuje raspored prostorija u sudskoj zgradi;
 • daje pismeno odobrenje za fotografisanje i snimanje u zgradi suda, kao i na ročištima;
 • saziva i rukovodi sednicom svih sudija;
 • osmišljava program za rešavanje starih predmeta, po kome se mogu uvoditi različite mere u cilju postizanja blagovremenog obavljanja poslova u sudu, kao što su izmene unutrašnje organizacije suda, uvođenje dodatnog rada sudija i sudskog osoblja, privremena preraspodela radnog vremena i druge mere, u skladu sa zakonom i Sudskim poslovnikom;
 • stara se o sprovođenju i pravilnoj primeni Sudskog poslovnika;
 • nadzire rad odeljenja i, u slučaju nečinjenja predsednika odeljenja, donosi akte iz njegovog delokruga;
 • može da organizuje obilaske odeljenja sa svog područja, prilikom kojih može tražiti obaveštenja o primeni propisa i problemima u suđenju;
 • Visokom savetu sudstva dostavlja podatke potrebne za vođenje ličnih listova za sudije i zaposlene;
 • vrši druge poslove određene zakonom i Sudskim poslovnikom.