Sudska uprava obavlja poslove unutrašnje organizacije u sudu i obezbeđuje uslove za pravilan i blagovreman rad i poslovanje suda. Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom, sudskim poslovnikom, a naročito:

 • uređivanje unutrašnjeg poslovanja u sudu;
 • staranje o blagovremenom i urednom obavljanju poslova u sudu;
 • pozivanje i raspoređivanje sudija porotnika;
 • razmatranje pritužbi i predstavki;
 • vođenje statistike i izrada izveštaja;
 • finansijsko i materijalno poslovanje suda;
 • stručni poslovi u vezi sa ostvarivanjem prava, obaveza i odgovornosti sudskog osoblja u sudu;
 • donošenje opštih i pojedinačnih akata koji se odnose na sistematizaciju, unutrašnju organizaciju, radne odnose i druge opšte akte kojima se uređuju odnosi u sudu;
 • poslovi u vezi sa stručnim usavršavanjem i obukom sudija i sudskog osoblja;
 • poslovi upravljanja sudskom zgradom i nepokretnostima koje se dodeljuju sudu na korišćenje;
 • poslovi vezani za odnose sa javnošću i komunikaciju sa medijima;
 • poslovi praćenja sudske prakse;
 • poslovi obilaska pritvorenih maloletnika i upoznavanja sa njihovim problemima, poslovi vođenja upisnika prema vrstama vaspitnih mera;
 • drugi poslovi vezani za unutrašnju organizaciju i poslovanje suda kada je to određeno zakonom ili opštim aktom suda.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Bečeju čine:

 1. predsednik suda, sudija Snežana Bašić i
 2. zamenici predsednika suda:
  sudija Đula Morvai
  sudija Tanja Kolundžija
  sudija Daniela Malešev i
  sudija Zoltan Takarić;
 3. sekretar Željka Janković;
 4. sudijski pomoćnik u sudskoj upravi, Tijana Kapriš - viši sudijski saradnik.
 5. sistem administrator Bojan Mandić.

Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika ili predsednicima odeljenja.
Sekretar suda pomaže predsedniku u poslovima sudske uprave u skladu sa zakonom, poslovnikom i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u sudu.