Informacije u vezi sa predmetima koji se nalaze u radu u Prekršajnom sudu u Bečeju, stranke, njihovi punomoćnici i druga ovlašćena lica mogu dobiti u sudskoj pisarnici svakog radnog dana u toku radnog vremena suda (od 07,30 do 15,30 časova). Prema odredbama Sudskog poslovnika, pisarnica daje obaveštenja o stanju predmeta na osnovu podataka iz upisnika i spisa koja sadrže samo nužne podatke o stadijumu postupka u kome se predmet nalazi i druga slična obaveštenja. Obaveštenja se daju usmeno i u pisanoj formi, a kratka i hitna obaveštenja mogu se dati i telefonom, ako je to po prirodi stvari moguće. U sudskoj pisarnici mogu se dobiti sledeće informacije:

  1. o broju predmeta (u roku od tri dana od dostavljanja inicijalnog akta od strane podnosioca zahteva);
  2. o ličnom imenu sudije kome je predmet dodeljen u rad (u roku od tri dana od dostavljanja inicijalnog akta od strane podnosioca zahteva);
  3. o kretanju predmeta.

Stranke mogu da pregledaju, fotokopiraju i prepisuju spise kod kojih je postupak u toku, u svako vreme, osim tri dana pre zakazanog ročišta, ukoliko bi se time ometala priprema suđenja. O zahtevu za pregledanje, fotokopiranje i prepisivanje spisa odlučuje se u skladu sa zakonom, a obaveštenje o mestu i vremenu pregledanja spisa dostaviće se odnosno saopštiti stranci na pogodan način, najkasnije u roku od 24 sata od prijema zahteva. Stranke mogu da pregledaju i prepisuju spise u sudskoj pisarnici pod nadzorom sudskog osoblja. Ostalim licima koja imaju opravdan interes da pregledaju, fotokopiraju i prepisuju pojedini spis, dozvola se daje u skladu sa zakonom. Po pravnosnažnom okončanju postupka dozvolu za pregledanje spisa daje predsednik suda. Ako se zahtev za pregledanje, fotokopiranje i prepisivanje spisa odnosi na informaciju od javnog značaja, o zahtevu odlučuje predsednik suda u roku od 15 dana od dana prijema zahteva u skladu sa posebnim zakonom. Zahtev za pregledanje, fotokopiranje i prepisivanje spisa podnosi se na obrascima propisanim Sudskim poslovnikom i nalaze se u pisarnici ovog suda. Prilikom podnošenja zahteva za pregledanje, fotokopiranje i prepisivanje spisa, stranke su dužne da se legitimišu, a punomoćnik da priloži uredno punomoćje.