Uverenja da fizička i pravna lica nisu prekršajno kažnjavana i da im nije izrečana zaštitna mera zabrana vršenja određenih delatnosti i zabrana pravnom licu da vrši određene delatnosti, izdaju se na lični zahtev stranke. Uverenja se izdaju svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova.

Prilikom preuzimanja uverenja obavezno poneti dokaz o uplati takse (uplatnicu) i punomoćje za podizanje uverenja.

 

POPUNJAVANJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE UVERENJA PUTEM INTERNETA

Zahtev za izdavanje uverenja, u vidu elektronskog obrasca možete popuniti na našoj veb stranici:

Online Zahtev za fizičko lice
Online Zahtev za pravno lice
Online Zahtev za preduzetnike

Ukoliko je Zahtev za izdavanje uverenja podnet preko veb sajta Suda, uverenje se može podići narednog radnog dana.

Prilikom preuzimanja uverenja obavezno poneti dokaz o uplati taksi (uplatnice) i punomoćje za podizanje uverenja.

 

UPLATA TAKSE:
Svrha uplate: Taksa za izdavanje uverenja
Primalac: Prekršajni sud u Bečeju
Iznos uplate: 190,00 dinara
Žiro račun: 840-29719845-83
Broj modela: 97
Poziv na broj: 91-208-106398794

Svrha uplate: Taksa za podnesak
Primalac: Prekršajni sud u Bečeju
Iznos uplate: 100,00 dinara
Žiro račun: 840-29719845-83
Broj modela: 97
Poziv na broj: 91-208-106398794