U sudskoj pisarnici obavljaju se administrativni i tehnički poslovi u vezi sa svim predmetima iz nadležnosti suda, poslovi prijema pismena, poslovi arhive i ekspedicije, poslovi vođenja izveštaja o radu sudija i suda, kao i poslovi izvršenja.

Prijem pismena

Prekršajni sud u Bečeju svu poštu prima i šalje preko sudske pisarnice, gde se predaju pismeni podnesci namenjeni sudijama, sudskoj upravi, odnosno predsedniku suda. Pored lične predaje, u kancelariju sudske pisarnice donosi se i kovertirana pošta upućena sudu preko PTT službe (pisma, telegrami itd). Na ovaj način sud kontaktira sa drugim sudovima i državnim organima kao i sa strankama. Strankama je omogućeno da direktno kontaktiraju sa sudskom upravom, ali zbog lakšeg i efikasnijeg rada i usled velikog obima posla, najveći deo komunikacije sa sudom obavlja se pisanim putem. Primljeni podnesci i pošiljke se razvrstavaju i dalje prosleđuju sudijama kojima su upućeni. Svaki spis koji stigne u sud, prethodno se overi prijemnim pečatom sa datumom i satom prijema, a stranke takođe dobijaju prijemni pečat na svoj primerak podneska koji zadržavaju kao dokaz da su ga predali. Podnesci koji su upućeni na određeni predmet i koji će predmetu biti pridruženi (punomoćja, razni zahtevi stranaka, prilozi koji mogu biti dokazi u toku postupka...), stranke treba da označe poslovnim brojem predmeta.

Ekspedicija

U sudskoj piisarnici se obavljaju poslovi otpravljanja sudske pošte. Ekspeduju se pozivi strankama, sudske odluke i drugi sudski akti, vraćaju dostavnice i povratnice, kao dokazi o prijemu sudskih akata. Pošta se, pored dostavljanja putem PTT službe, strankama dostavlja i preko sudske službe za dostavu.

Arhiva

Pravnosnažno rešeni predmeti arhiviraju se i čuvaju na osnovu pismene odluke sudije, koji na omotu predmeta svojim potpisom na štambilju određuje da je predmet za arhiviranje. Arhiva se nalazi u sastavu pisarnice, po pravilu u posebnoj prostoriji. Predmeti završeni u tekućoj i prethodnoj godini po pravilu se stavljaju u priručnu arhivu i drže u zasebnom ormanu u pisarnici (najduže dve godine), a svi ostali predmeti se predaju i drže isključivo u arhivi suda. Arhivar organizuje i rukovodi radom arhive na taj način što arhivski materijal, u koji pored arhiviranih predmeta spadaju i upisnici i druge pomoćne knjige, čuva, evidentira i klasifikuje. Sudski poslovnik propisuje period čuvanja i rukovanja arhivskim materijalom. Molba za razgledanje ili kopiranje arhivskog materijala podnosi se predsedniku suda na odlučivanje i davanje dozvole.