U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse i to:
 

(1) Za žalbu protiv prvostepene presude prekršajnog suda plaća se 900 dinara.

(2) Za zahtev za ponavljanje prekršajnog postupka i zahtev za vanredno preispitivanje pravnosnažne presude plaća se 1.750 dinara.

(4) Za izdavanje uverenja, plaća se 190 dinara.

(5) Za izdavanje usmenog punomoćja na zapisnik pred sudom, plaća se 190 dinara.

(6) Za usmeno opozivanje ili otkaz punomoćja pred sudom, plaća se 190 dinara.

(7) Za sudsko obaveštavanje o opozivu ili otkazu punomoćja, plaća se 390 dinara.

(8) Za razmatranje završenih predmeta plaća se 190 dinara, a za izveštaje i podatke koji se od suda traže iz završenih predmeta plaća se 390 dinara.

(9) Za prepisivanje sudskih akata, kao i za prepisivanje akata iz zbirke isprava koje je sud izvršio na zahtev stranke, plaća se 20 dinara po stranici teksta izvornika. Za prepis raspravnog zapisnika koji je izrađen istovremeno sa sastavljanjem samog izvornika plaća se 10 dinara. Pod prepisom podrazumeva se i fotokopiranje ili štampanje iz memorije računara ili pisaće mašine.

(10) Za pismeni ili usmeni zahtev da se izvrši prepis plaća se 100 dinara.

(11) Za odluku kojom se odbacuje ili odbija Zahtev za izuzeće sudije, sudije porotnika, predsednika suda, javnog tužioca i drugih službenih lica, plaća se taksa u iznosu od 590 dinara. Sud će u rešenju opomenuti stranku da je dužna da plati taksu u roku od pet dana od dana prijema odluke.

(12) Za molbu kojom se traži odlaganje izvršenja krivične sankcije, plaća se 590 dinara.

(13) Za odluku prvostepenog suda po molbi za odlaganje izvršenja kazne zatvora plaća se 980 dinara.

(14) Za žalbu na odluku prvostepenog suda po molbi za odkaganje izvršne kazne zatvora plaća se 590 dinara.

(15) Za odluku drugostepenog suda plaća se 980 dinara.