Sudska uprava Prekršajnog suda u Bečeju


Poslovi sudske uprave su poslovi koji služe vršenju sudske vlasti.
Poslovima sudske uprave obezbeđuju se uslovi za pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda.
Pod poslovima sudske uprave smatraju se poslovi unutrašnje organizacije određeni zakonom i Sudskim poslovnikom.

Sudsku upravu Prekršajnog suda u Bečeju čine:

• Predsednik suda, Snežana Bašić


Predsednik rukovodi sudskom upravom. Pojedine poslove sudske uprave predsednik može poveriti zameniku predsednika.

Za zamenike predsednika suda određene su sudije Đula Morvai, Tanja Kolundžija, Daniela Malešev i Zoltan Takarić koje zamenjuju predsednika suda u slučaju sprečenosti ili odsutnosti.


• Sekretar suda, Slađana Kremenović


Pomaže predsedniku suda u poslovima sudske uprave.


• Sudijski pomoćnik, Tijana Kapriš


Pomaže predsedniku suda u poslovima sudske uprave.


• Sistem administrator, Bojan Mandić


Uspostavlja i održava informaciono-komunikacione tehnologije (IKT) i elektronsku obradu podataka, vrši skladištenje i prenos informacija kao i druge poslove iz oblasti IKT-a.